تکلیف بیست و دوم

تکلیف بیست و دوم

هر چه زمان میگذرد مردم افسرده می شوند، این خاصیت دل بستن به زمانه است!

خوشا آن که به جای زمان                                                                به صاحب الزمان دل میبندد

دیگر از تکالیف مومن، پرهیز از نااهلان است؛ یعنی دوری و پرهیز از افرادی که در راه آن حضرت و بر روش و سیره آن بزرگوار نیستند.

ممکن است فردی مسلمان باشد، شیعه باشد و نماز و روزه و زکات و ... را رعایت نماید ، اما نااهل و ناجنس به حساب آید. این افراد بیشتر اوقات مایل به دنیا ، هوا و هوس و شهوات آن می باشند و به مسائل معنوی و اخروی کمتر توجه دارند.

توجه داشته باشید که پرهیز از نااهل به معنای قطع رحم نیست.